h
London Office
Quick Contact

Адвокатско дружество Младенов Русев Младенова

Пон. – Пет. от 8:30ч. до 18:00ч.

Експертиза

Обслужване на ‎‎фирми

Адвокатско дружество Младенов Русев Младенова предлага пълно месечно обслужване на фирми, индивидуални консултации за бизнеса. Мониторинг и тълкуване на всички законодателни промени, от значение за динамичното развитие на бизнеса.

Несъстоятелност на фирми

Нашите адвокати имат богат опит в производства по несъстоятелност на длъжник.
Обявяване на несъстоятелност на собствена фирма.
Представителство пред съд в производства по несъстоятелност.
Оптимизиране на финансовото състояние. Съхраняване на имуществото при неплатежоспособност.

Сливане и придобиване (M&A)

Представляваме интересите на клиенти, търсещи растеж и развитие на бизнеса си чрез сливане, вливане и придобиване в бизнес сфери като производство на стоки, строителство, инфраструтктурни проекти, финанси, търговия на едро и дребно.
Трансгранично сливане и придобиване (Merger and Acquisition)

Корпоративно право

Нашият екип разполага с опита и капацитета да предостави съвети за правилното корпоративно управление и развитие на бизнеса.
Адвокатите от отдела по търговско право обезпечават необходимите документи и представителство пред търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при промяна на обстоятелствар внасяне на непарична вноска – апорт, увеличаване и намаляване на капитал, промяна на име. Ние ще се погрижим за публикуването на годишен финансов отчет, неактивност на фирма, покана до акционери.
Ние ще изготвим всички необходими документи при продажба и покупка на дялове във фирма (напускане или пиремане на съдружник)
Предлагаме дистанционна регистрация на фирма.

Договорни отношения

Подготовка и изготвяне на индивидуални договори и сделки за неам, изработка, поръчка, превоз, дарение, замяна, продажба, заем, застрахователен договор, комисионен договор и др. Предлагаме експертни консултации по вече изготвени договори и други книжа. Оформяне на волеизявления на законни представители на юридически лица и на физически лица.

Данъчно право

Екипът ни за данъчно право ще се погрижи за изготвяне на възражения срещу данъчни доклади, при обжалване на данъчни актове.
Адвокатите ни в данъчното право ще Ви консултират за изготвяне на принципни модели в синхрон с данъчното законодателство и при необходимост от обжалване на наказателни постановления, защита срещу ревизионен акт и консултации по данъчно право.

Издръжка

Знаем добре колко важен е размерът на издръжка за дете при отглеждането му и можем да Ви помогнем за завеждане на искови претенции за определяне размера на издръжка на навършили или ненавършили пълнолетие деца, увеличаване на размера на вече присъдена от съда издръжка.

Бракоразводни дела

Консултация с добър бракоразводен адвокат е от ключова важност при завеждане на дело за развод. Опитът на нашия екип Ви осигурява бърз и дискретен подход както при дела за развод по взаимно съгласие, така и при бракоразводни дела по исков ред.
Адвокатите ни с опит в смейното право ще отговорят на въпросите за лични отношения между дете и родител, режим на лични отношения между ненавършило пълнолетие дете, както и искове по чл.128 от семейния кодекс – лични отношения на дете с неговите баба и дядо.
Нашият екип ще Ви помогне при необходимост за унищожаване на брак, както и при развод с международен елемент.

Защита на длъжници

Ще намерите експертна защита и адвокат по изпълнителнно право за защита от неправомерни действия и актове на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), обжалване на актове, оспорване на вземане. Представителство пред ЧСИ и ДСИ.
Професионална защита при запор на банкови сметки и движимо имущество, и възбрана на недвижим имот.
Правни съсвети за преструктуриране на дълга.
Защита от неправомерни действия на кредитор.

Събиране на вземания

Ще получите експертна защита на правата си като кредитор и ще Ви помогнем да съберете просрочени задължения от длъжници. Оказваме съдействие с консултация и предприемане на изпълнителни действия срещу противоправните действия на длъжник чрез заповедно производство частно принудително изпълнение или съдебно производство.
Компетентна защита при умишлено „обедняване“ на длъжника.

Недвижими имоти

При сделки за покупка или продажба на недвижим имот, адвокатите ни експертно могат да проучат историята на имота – наличие на възбрана, ипотека, други вещни тежести – пълна справка в имотния регистър. Ще ви помогнем и с изготвянето на необходимата документация – предварителен договор, нотариален акт, кадастрална карта, молби, декларации и др., както и необходимите вписвания в имотен регистър.
Разполагаме с адвокати по вещно право, които ще ви дадат правилния съвет за учредяване на право на строеж върху земя.

Делба на имот

Експертизата и богатият опит, който екипът ни има в делата за делба на съсобствен имот (доброволна или съдебна), ще Ви осигури желания резултат чрез практични съвети и изпитани практики.

Застрахователно право

Адвокатите с опит в застраховането ще ви съдействат по въпроси за защита от неизпълнение на застраховатени задължения, консултация по застрахователни въпроси, защита при настъпване на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и други застрахователни събития на територията на цялата страна, изготвяне на писмени възражения при отказ на застраховател да изплати застрахователно обезщетение, писмена претенция срещу застраховател по валидна застрахователна полица.

Патентен представител

Разполагаме с експерти с опит в защитата на търговска марка, индустриален дизайн, полезен модел, авторски права ноу-хау (know how) или други обекти на интелектуална собственост.
Сделки с обект авторски права (прехвърляне на авторски права)
Проучване на защитени марки

Трудово право

Ако търсите адвокат по трудово право, предлагаме защита на работник или служител при трудова злополука, незаконно уволнение или съкращаване, дисциплинарно наказание. Защита от неспазване на трудовото законодателство и трудовите права. Ще ви предпазим от неправомерни клаузи в трудовия Ви договор преди сключването. Ще Ви окажем защита от нищожните клаузи в трудовия Ви договор, които накърняват правата ви като работник или служител. Консултация при трудови правонарушения срързани с временна нетрудоспособност по болест (болничен), отпуск, бременност (майчинство) и други.

Наказателно право

Предлагаме адекватна консултация, процесуално представителство пред органи – наказателен съд, окръжна прокуратура и районна прокуратура и др. при защита от престъпления. Изготвяне на тъжба, жалба, сигнал, граждански иск, реабилитация.

Административно право

При нас ще намерите добър адвокат по административни процедури, обжалване на административни актове наказателни постановления, ревизионни актове на публичната администрация. Консултации и представителство пред административни органи, включително при обществени поръчки, конкурси и приватизационни процедури.

Съдебно решаване на спорове

Адвокатско дружество Младенов Русев Младенова разполага с екип от водещи адвокати с опит в процесуално представителство пред всички граждански, административни и наказателни съдилища, както и пред арбитражните съдилища – в Стара Загора, областта и цяла България.