h
London Office
Quick Contact

Адвокатско дружество Младенов Русев Младенова

Пон. – Пет. от 8:30ч. до 18:00ч.

Общи условия

Възлагане на поръчка
Взаимоотношенията на адвокатското дружество с клиентите се регламентират с договор.
Общите условия регламентират взаимоотношенията между адвокатското дружество и клиентите в процеса на възлагане и получаване на правна помощ и услуги.
Всяка поръчка, независимо от кой адвокат, член на дружеството е приета, се счита за възложена на дружеството. Дружеството изпълнява поръчката и същото отговаря за нейното изпълнение.
Контрол по изпълнението на възложената поръчка
Всеки клиент се информира надлежно и своевременно за хода и развитието на неговата поръчка. За всяка възложена поръчка от нас се осъществява контрол за качествено и своевременно изпълнение. Всеки клиент има достъп до книжата по делото си и до своевременна информация за развитието на неговия казус.
Конфиденциалност
Получената информация от дружеството, станала известна при обслужване на клиентите е строго конфиденциална, независимо дали е получена лично от клиента, от негови книжа или от трети лица във връзка с работата по неговия казус.
Изготвяните и оформяни от дружеството документи и становища са предназначени единствено за клиентите, за които са изготвени. Същите не следва да бъдат преотстъпвани или ползвани от трети лица без съгласието на дружеството.
Всички книжа при поискване се връщат на клиента при приключване на поръчката, или биват съхранявани в архива на дружеството не по-малко от 5-пет години, след което се унищожават.
Хонорари
Договорените хонорари покриват изразходваното време за поръчката и професионалните умения на адвокатите в дружеството.
Разноски
Разноските по воденето на делата и преписките не се включват в адвокатския хонорар и се дължат отделно. Разноските представляват държавни такси, куриерски услуги, транспортни и командировъчни разходи, факсови, копирни и телефонни разходи.
При отказ от продължаване изпълнението на поръчката от страна на клиента изплатените като хонорар суми не подлежат на възстановяване.
При договорено плащане, ако същото не бъде направено в срок, си запазваме правота да спрем по-нататъшно изпълнение на поръчката
За удобство на клиентите предлагаме различни възможности за избор на форма на плащане на адвокатската услуга като:

 • Хонорари за дела и предпроцесуална дейност
  Те се определят в зависимост от размера на защитавания интерес.
 • Абонаментно обслужване
  Абонаментното обслужване представлява постоянна юридическа помощ, свързана с конкретната дейност на клиента (или определено нейно направление), както и системно обслужване на юридическите проблеми, които възникват по време на абонамента. Установяването на абонаментната такса се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори, преглеждане на кореспонденция, съгласуване съдържанието на документи, свеждането на промените в законодателството в областта на дейност на съответния клиент и т.н. Подобна форма на обслужване спестява създаването на собствен правен отдел.
 • Правно обслужване на база почасово заплащане
  Правната услуга може да се осъществява на базата на почасово заплащане на времето, за което нашето дружество предоставя услугите на своите специалисти. Тази форма на обслужване е подходяща за онези наши клиенти, които прибягват към услугите ни периодично или по повод конкретен проект, за който първоначално трудно може да се определи обема на правна ангажираност.
 • Изпълнение на еднократни поръчки с фиксирано заплащане
  Дадената форма на правна помощ се прилага главно при изпълнение на еднократни услуги (консултации, създаване на конкретни документи, съставяне на правни анализи и др.), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност. Тази форма е подходяща за онези клиенти, които ползват еднократно нашите услуги.