h
London Office
Quick Contact

Адвокатско дружество Младенов Русев Младенова

Пон. – Пет. от 8:30ч. до 18:00ч.

Политика за поверителност

Прозрачност при обработване на лични данни
Aдвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” е администратор на лични
данни. Всички физически лица, в качеството им на преки клиенти и/или насрещни
страни, и/или представители на юридически лица са обект на обработката на
лични данни осъществявана от дружеството, която може да се ползва за следните
цели:
• Консултанстка дейност;
• Договорни отношения с трети лица във връзка с изпълнение на законовите
задължения на Дружеството;
• Съдебни производства;
• Упражняване на правата на физичексите лица по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС)
2016/679;
• Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
• Уведомления за нарушения за сигурността на данните;
Съдебни производства и консултантска дейност
В случаите на образуване на съдебно производство или при осъществяване на
правна защитата по искови претенции срещу клиент, както и в изпълнение на
възложена от клиент работа по извършване на справки, анализ на съдебна
практика или документи и други въпроси, попадащи в компетенцията на
Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова”, същото обработва лични
данни, единствено в изпълнение на възложеното от клиента.
Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” няма контрол върху
политиката за обработване на лични данни от трети лица (като държавна и
общинска администрация, съдебни власти, МВР и др.), чиято дейност е неразривно
свързана с изпълнението на възложената от клиента работа.
Съхранението на лични данни се осъществява за в период не по-дълъг от десет
години, освен ако няма предвиден различен срок по закон.
Човешки ресурси
Адвокатското дружество обработва лични данни на настоящи и бивши служители,
съдружниците и други адвокати, с които има отношения при и по повод
възложената от конкретен клиент задача.
Данните могат да включват данни за идентификация, контакт, образование и
квалификация и други данни, изискуеми по силата на нормативен акт,
регламентиращ договорни, данъчно-осигурителни и счетоводни правоотношения,
безопасните и здравословни условия на труд.
Освен ако не се изисква от нормативен акт, събраните данни не се предоставят на
трети лица. Ако събраните данни се изискат по официален ред, то те могат да
бъдат използвани съобразно законовите предпоставки от други администратори
на лични данни, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията се
съхранява в специални помещения на Адвокатско дружество „Младенов, Русев,

Младенова”, което осигурява всички технически и организационни мерки за
защита на личните данни.
Използване на HTTP бисквитки
HTTP Бисквитката е пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет
браузър на потребителя, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той
получи достъп до този сървър.
Сайтът www.lawvox.eu използва „бисквитки” във връзка с неговото
функциониране, както и за събиране на статистически данни за анализ,
извършван от Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване
на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки,
съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.
Сайтът на Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” използва следните
бисквитки:
• Еднократни Бисквитки – съхранява се на уеб сървъра, но не и в браузъра на
потребителя. Тези бисквитки могат да се използват само в текущата сесия.
• Статистически Бисквитки, с цел извършване на анализ от Google Analytics.
Повече информация за бисквитките, генерирани от Google Analytics – тук.
Потребителите имат възможност да изключат бисквитките, като в такъв случай
може да загубите част от функционалността на нашия уеб сайт.
Промени в политиката за поверителност
Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.