bgdeenesfritru

Сфери на дейност

Търговско право – материално и процесуално представителство
Консултации, подготовка на търговски договори и други видове търговски сделки, участие в преговори за защита на дефинирани интереси, представителство при учредяване на търговски дружества, спорове между търговци, ликвидация и несъстоятелност на търговци и свързаните с това юридически действия.
Облигационното право – материално и процесуално представителство
Подготовка на различни видове договори и сделки в зависимост от дефинирания интерес. Консултация по изготвени договори и други книжа. Оформяне на волеизявления на законни представители на юридически лица и на физически лица. Процесуално представителство по облигационни спорове.
 
Данъчно и финансово право – материално и процесуално представителство
Изготвяне на възражения срещу данъчни доклади; обжалване на данъчни актове; изготвяне на принципни модели в синхрон с данъчното законодателство, насочени към защита от негативно развитие на инвестиционната дейност на търговците; обжалване на наказателни постановления.
 
Семейното и наследственото право – материално и процесуално представителство
Процесуално представителство по дела за развод, унищожаване на брака и уреждането на последиците относно личните и имуществените отношения между бившите съпрузи, юридическа помощ при гражданско-правни отношения с международен елемент.

Наказателното право
Консултации и представителство пред органите на досъдебното производство, следствието и съда; процесуално представителство.

Представителство в сферата на Интелектуалната собственост и Авторското право
Консултации, във връзка с процедури по регистрация и защита на авторски права, търговски марки и сродни права.

Процесуално представителство пред всички граждански, административни и наказателни съдилища в Републиката, както и пред арбитражните съдилища.

Административно право
Консултации и представителство пред административни органи, административни процедури, включително при обществени поръчки, конкурси и приватизационни процедури.

Годишни финансови отчети